هیچ و دیگر هیچ

هیچ اگر سایه پذیرد،منم آن سایه هیچ

هیچ و دیگر هیچ

هیچ اگر سایه پذیرد،منم آن سایه هیچ

هیچ و دیگر هیچ

می نویسم....
گاهی،تنها راه رسیدن به آرامش درونی من است

گاهی،آزارم میدهد.

برایم هم رنج است و هم لذت...

نه می شود رهایش کنم نه نمیخواهم که رهایش کنم.

من خودم هستم ،کسی که سعی می کنم همیشه باشم.از کسی تقلید نمی کنم ولی،


با دیدن خوبی های آدمها،سعی می کنم ازشون یاد بگیرم


و با دیدن بدیها شون سعی می کنم ازشون درس بگیرم.


سعی میکنم خودم باشم،گرچه برای خوب بودن تلاش میکنم ولی نیمی خوبم،نیمی بد...

در عوضش خودمم....